1 Vinod Baitha,PO,Bihariganj
2 Sanjay Kumar Sinha,Accountant
3 Kishore Kumar Jha,PTA
4 Roshan Raja,PRS
5 Amreskh Kumar,PRS
6 Shyam Sunder Ram,PRS
7 Shankr Kumar,PRS
8 Triveni Paswan,PRS
9 Ashok Kumar,PRS
10 Sanjay Kumar Jaiswal,PRS
11 Shyam Kumar,PRS
12 Ramdeo Das,PRS
13 Rabindra Kumar,PRS
14 Ajit Kumar,PRS